Общи условия на Витоша Ауто ЕООД по програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION


 1. Общи положения

  1. ВИТОША АУТО ЕООД, ЕИК 175039274, със седалище и адрес на управление в гр. София 1138, бул. "Цариградско шосе" № 166, е дружество, специализирано в търговията с нови и употребявани моторни превозни средства и тяхното гаранционно и извънгаранционно сервизиране и обслужване.
  2. ВИТОША АУТО ЕООД е оторизиран дилър на автомобили с марка INFINITI и член на мрежата от оторизирани дилъри на Nissan International SA, Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Швейцария, компания от групата Nissan Motor Co., Ltd., Япония.
  3. Програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION са разработени за целите на продажба на употребявани автомобили от ВИТОША АУТО ЕООД на негови клиенти.
  4. Клиентът получава употребявания автомобил в състоянието, в което се намира към момента на прехвърляне правото на собственост. При неупражняване на опцията за връщане или замяна на закупения употребяван автомобил при условията и по реда на раздел V от тези Общи условия, клиентът няма право на каквито и да е било претенции към ВИТОША АУТО ЕООД относно неговото състояние, комплектованост или възможност за употреба и експлоатация.

 2. Предмет на програмата INFINITI COLLECTION

  1. В Програмата INFINITI COLLECTION се включва продажбата на селектирани сертифицирани употребявани автомобили INFINITI с гарантиран произход, реален пробег и сервизна история.
  2. Всички употребявани автомобили INFINITI, включени в програмата INFINITI COLLECTION, са преминали успешно старателна, техническа инспекция на 65 /шестдесет и пет/ ключови елемента.
  3. Всички употребявани автомобили INFINITI, включени в програмата INFINITI COLLECTION, са на възраст до 7 /седем/ години от датата на първа регистрация и пробег до 150 000 км.
  4. Прехвърлянето на собствеността върху употребяваните автомобили, включени в програмата INFINITI COLLECTION, се извършва по предвидения от закона ред, а именно посредством сключване Договор за покупко-продажба, за който се изисква нотариална заверка на подписите. При подписване на договора за покупко-продажба ВИТОША АУТО ЕООД може да действа в лично качество като собственик на употребявания автомобил или като пълномощник на трето лице, собственик на автомобила. В случай на упражняване на опцията за връщане или замяна на закупения употребяван автомобил съгласно раздел V от тези Общи условия ВИТОША АУТО ЕООД придобива обратно собствеността върху употребявания автомобил лично или за посочено от него трето лице. За документалното оформяне на сделките ВИТОША АУТО ЕООД има право да изиска, а клиентът се съгласява, да бъдат сключени съответни предварителни и окончателни договори, пълномощни, протоколи и др.
  5. Разноските по прехвърлителните сделки с автомобилите, включени в програмата INFINITI COLLECTION, са за сметка на клиента.

 3. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ ПО ПРОГРАМАТА INFINITI COLLECTION

  1. Всички употребявани автомобили, включени в програмата INFINITI COLLECTION, са с минимум 12 /дванадесет/ месеца гаранция при посочените по-долу условия.
   1. 12 /дванадесет/ месеца гаранционен срок получават употребявани автомобили, чиято гаранция е изтекла;
   2. 12 /дванадесет/ месеца удължен гаранционен срок получават употребявани автомобили, чиято гаранция предстои да изтече в следващите от 3 до 6 месеца, считано от прехвърлянето на собствеността върху автомобила;
  2. Разходите по застраховка удължена гаранция за срок от 12 /дванадесет/ месеца по т.3.1.1 и т.3.1.2. се поемат от ВИТОША АУТО ЕООД и са за негова сметка.
  3. Условията за покритие на удължен гаранционен срок от 12 /дванадесет/ месеца са съгласно общите условия на застрахователя, предоставящ гаранцията, които следва да бъдат изрично приети от купувача на употребявания автомобил чрез подписването им от клиента при предаване на автомобила /виж пълните общи условия на застрахователя тук/.
  4. ВИТОША АУТО ЕООД не носи отговорност по възникнали спорове между купувача на употребяван автомобил и застрахователя, свързани с условията за покритието на удължен гаранционен срок, а с приемането на тези Общи условия купувачът на употребяван автомобил изрично се съгласява с изключването на отговорността на ВИТОША АУТО ЕООД във връзка с такива спорове.
  5. ВИТОША АУТО ЕООД си запазва правото да не предоставя удължен гаранционен срок от 12 /дванадесет/ месеца за определени употребявани автомобили по своя преценка, за което клиентът ще бъде предварително уведомен.

 4. Предмет на програмата COLLECTION

  1. Програмата COLLECTION включва селектирани употребявани автомобили от други марки, различни от INFINITI, изкупени от ВИТОША АУТО ЕООД по програмата INFINITI FAIR PLAY /виж пълните условия на програмата INFINITI FAIR PLAY тук/.
  2. Всички употребявани автомобили, включени в програмата COLLECTION, са преминали успешно старателна, техническа инспекция на 65 /шестдесет и пет/ ключови елемента.
  3. Прехвърлянето на собствеността върху употребяваните автомобили, включени в програмата COLLECTION, се извършва по предвидения от закона ред, а именно посредством сключване Договор за покупко-продажба, за който се изисква нотариална заверка на подписите. При подписване на договора за покупко-продажба ВИТОША АУТО ЕООД може да действа в лично качество като собственик на употребявания автомобил или като пълномощник на трето лице, собственик на автомобила. В случай на упражняване на опцията за връщане или замяна на закупения употребяван автомобил съгласно раздел V от тези Общи условия ВИТОША АУТО ЕООД придобива обратно собствеността върху употребявания автомобил лично или за посочено от него трето лице. За документалното оформяне на сделките ВИТОША АУТО ЕООД има право да изиска, а клиентът се съгласява, да бъдат сключени съответни предварителни и окончателни договори, пълномощни, протоколи и др.
  4. Разноските по прехвърлителните сделки с автомобилите, включени в програмата COLLECTION, са за сметка на клиента.

 5. Право /опция/ за връщане или замяна на автомобил

  1. При покупката на употребяван автомобил от програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION клиентът може да се възползва еднократно от опцията за връщане на автомобила или замяната му с друг автомобил, включен в програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION.
  2. Еднократната опция за връщане е валидна единствено в период до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на покупка на употребявания автомобил или от изминаване на пробег от 1000 км., което от двете настъпи първо. Срокът от 30 /тридесет/ календарни дни, съответно началото на пробега, започва да тече от подписването на приемо-предавателен протокол между страните за предаване на употребявания автомобил.
  3. В случай, че клиентът се възползва от еднократната опция за връщане на употребявания автомобил, всички допълнително направени разходи като: застраховки, разходи по прехвърляне, разходи по регистрация в КАТ, данъци, допълнителни разходи към лизингови компании не се възстановяват и остават за негова сметка.
  4. В случай, че клиентът се възползва от еднократната опция за връщане на употребяван автомобил, всички допълнителни разходи, свързани с прехвърлянето на собствеността обратно към ВИТОША АУТО ЕООД или към трето лице, посочено от него, са за сметка на клиента. В случай че, собствеността върху връщания употребяван автомобил е на лизингова компания всички лихви, такси, допълнителни разходи и други дължими плащания по лизинговия договор са за сметка на клиента.
  5. При връщане на употребявания автомобил на ВИТОША АУТО ЕООД и упражняване на опцията за връщане автомобилът подлежи на подробна техническа инспекция. В случай, че бъде установена подмяна на части ВИТОША АУТО ЕООД има право едностранно да откаже приемането на автомобила.
  6. В случай, че при връщане на автомобила бъдат установени технически и/или визуални неизправности, разходите за отстраняването им са за сметка на клиента. Превозното средство, което се връща, трябва да е в състоянието, в което е било при предаването, като се вземе предвид естественото износване според изминатия пробег след предаването на автомобила.
  7. В случай, че ВИТОША АУТО ЕООД установи в период до 12 /дванадесет/ месеца след връщане на употребявания автомобил, че по отношение на него има наложени запори, залози /особени или реални/ или други тежести, вещноправни или облигационни претенции на трети лица, произтичащи от техни договорни или извъндоговорни отношения с клиента, клиентът дължи неустойка в размер на 40% /четиридесет процента/ от цената по договора за покупко-продажба и дължи обезщетение за вредите, които надвишават този размер.
  8. В случай, че ВИТОША АУТО ЕООД установи в период от 12 /дванадесет/ месеца след връщане на употребявания автомобил, че без негово съгласие е била извършвана подмяна на части, клиентът се съгласява да заплати разходите по възстановяването им.
  9. Еднократната опция за връщане е възможна само по отношение на употребявани автомобили, закупени по програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION. За други употребявани автомобили, продавани от ВИТОША АУТО ЕООД, но невключени в тези програми, настоящите Общи условия не се прилагат.
  10. При упражняване на еднократната опция за връщане на употребявания автомобил без замяната му с друг автомобил, ВИТОША АУТО ЕООД има право да задържи 15% /петнадесет процента/ от стойността като гаранция за евентуални злоупотреби, както и с оглед компенсиране на вреди от амортизиране и обезценяване на автомобила и като наем за използване на употребявания автомобил в рамките на периода до връщането му. Клиентът получава 85% /осемдесет и пет процента/ от стойността на употребявания автомобил съгласно определената продажна цена по договора за покупко-продажба.
  11. В случай, че клиентът се възползва от еднократната опция за връщане и не желае да замени употребявания автомобил с друг, ВИТОША АУТО ЕООД дължи връщане на 85% /осемдесет и пет процента/ от стойността на употребявания автомобил съгласно определената продажна цена по договора за покупко-продажба в срок от 30 /тридесет/ календарни дни. Сумата подлежи на връщане в случай, че са спазени всички условия по програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION, и са уредени взаимоотношенията между клиента, ВИТОША АУТО ЕООД и други незасегнати страни.
  12. По своя преценка ВИТОША АУТО ЕООД може да не прилага т.5.10. от тези Общи условия и да възстанови на клиента до 100% /сто процента/ от стойността на употребявания автомобил съгласно определената продажна цена по договора за покупко-продажба, съответно да не определя и задържа никаква сума за гаранция или да определи по-малка от 15% /петнадесет процента/ гаранция.
  13. В случай, че клиентът се възползва от еднократната опция за връщане и желае да замени употребявания автомобил с друг, по-скъп автомобил, участващ в програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION, той дължи доплащане на разликата между признатата стойност на употребявания автомобил по еднократната опция за връщането му и цената на новоизбрания автомобил.
  14. В случай, че клиентът се възползва от еднократната опция за връщане и желае да замени употребявания автомобил с друг, по-евтин автомобил, участващ в програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION, ВИТОША АУТО ЕООД дължи на клиента разликата между признатата стойност на употребявания автомобил по еднократната опция за връщането му и цената на новоизбрания автомобил.
  15. При съществени повреди по автомобила, ако състоянието му не е годно за обичайната му употреба, както и когато видно от неговото състояние за него не е полагана грижата на добрия стопанин, при проявена недобросъвестност от клиента или при други обстоятелства по негова преценка, ВИТОША АУТО ЕООД има право да не удовлетвори упражняването на опцията за връщане на употребявания автомобил.
  16. В случай, че употребявания автомобил се придобива при условията на лизинг, клиентът се задължава да уреди отношенията си с лизингодателя съгласно подписания между тях договор за лизинг.
  17. ВИТОША АУТО ЕООД има възможност, но не задължение, да замести клиента като лизингополучател по договора за лизинг при определени допълнително уговорени условия.
  18. ВИТОША АУТО ЕООД си запазва правото едностранно да откаже да замести клиента по лизингов договор.

 6. Лични данни

  1. С приемане на тези Общи условия и/или подписване на конкретните договорни документи, сключвани в изпълнение на програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION, клиентът потвърждава, че му е предоставена информацията, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”), известно му е, че предоставянето на неговите лични данни е доброволно, както и че е запознат с правата си по ЗЗЛД, и дава безусловното си съгласие неговите лични данни да бъдат събирани, обработвани и предавани на трети лица за целите на осъществяване на сделките по програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION при спазване изискванията на действащото българско законодателство.
  2. По-конкретно клиентът се съгласява за: а) предоставянето на негови лични данни на представители на ВИТОША АУТО ЕООД, сервизни доставчици и доставчици на автомобили; б) обработването и използването на негови лични данни за целите на реализиране на сделки по програмите INFINITI COLLECTION и COLLECTION; в) обработването и използването на негови лични данни за маркетингови цели, включително директен маркетинг; г) използването на негови лични данни за целите на планиране, отчетност и статистика.

 7. Заключителни разпоредби

  1. За неуредените в тези Общи условия и/или в конкретните договорни документи, сключвани в изпълнение на Програмите Infiniti Collection и Collection, въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  2. ВИТОША АУТО ЕООД се стреми постоянно да подобрява своите продукти и услуги. Поради това е възможно настоящите Общи условия да бъдат периодично изменяни и/или допълвани от ВИТОША АУТО ЕООД, в който случай дружеството поема ангажимент за оповестяване на актуализираните Общи условия им във фирмения си сайт. Настоящите Общи условия са приети от ВИТОША АУТО ЕООД на 08.02.2016г./в сила от 11.02.2016 г./ съответно изменени на 15.04.2016г. и на 31.01.2017г.